Privacyverklaring 1 maart 2020

Kathy Michielsen – KERNgezond Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR)

In deze privacyverklaring willen we u helder en duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier dat u terugvindt op de website www.KERNGezond.Academy of via: Kathy Michielsen – KERNGezond Academy – Turnhoutsebaan 112 – 2480 Dessel (B)

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden door Kathy Michielsen – KERNgezond Academy verwerkt op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • zodat wij uw inschrijving op een activiteit van KERNgezond Academy kunnen verwerken en wij u hierover kunnen contacteren (uitvoering overeenkomst)

  • zodat u de nieuwsbrieven en uitnodigingen op de activiteiten van KERNgezond Academy kan ontvangen. U geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming en kan op elk moment weer uitschrijven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u verzamelen, opslaan en verwerken : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Na deelname aan een activiteit wordt enkel uw e-mailadres en uw naam bewaard in de database van het mailsysteem van onze website http://kerngezond.academy
 

 1. Verstrekking aan derden
  Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

   

 2. Bewaartermijn
  Kathy Michielsen – KERNgezond Academy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na de laatst verstuurde nieuwsbrief of laatst georganiseerde activiteit.

   

 3. Beveiliging van de gegevens
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

  • namens KERNgezond Academy kan enkel Kathy Michielsen kennis nemen van uw gegevens en is zij gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • Zij hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op de database waarin uw gegevens bewaard worden.

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  • In geen geval kan Kathy Michielsen – KERNGezond Academy aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  • U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 4. Uw rechten 
  U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kan uw gegevens inkijken of wijzigen via de link ‘Je abonnement bewerken’ onderaan onze nieuwsbrieven. U kan zich afmelden van onze nieuwsbrieven via de link ‘Opzeggen’ onderaan onze nieuwsbrieven. Of u kan ons contacteren om uw gegevens definitief te verwijderen uit onze database. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

   

 5. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

   

 6. Wijziging privacy statement
  Kathy Michielsen – KERNgezond Academy kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De 1e versie dateert van 1 maart 2020.

 7. Cookies

  • Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Kathy Michielsen – KERNgezond Academy en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

  • Waarom gebruiken we cookies?Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

  • Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

  • Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

  • Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

  • Uw toestemming: U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

 

©2020 KERNgezond Academy  -  Privacyverklaring   -   Disclaimer   -  Huisregels